Automatiske målesystemer

Etablering av et automatisk overvåkingssystem trenger ikke å være komplisert. Våre plug-and-play-løsninger gir enkelt oppstart og pålitelig overvåking, tilpasset dine behov.
Vannkraftstasjoner er kritisk infrastruktur, men vannkraftdammer har direkte miljøpåvirkninger. I tillegg til den fysiske endringen til vassdraget, kan vannkvaliteten og nivåene av oppløst oksygen (DO) og total oppløst gass (TDG) i vannet bli påvirket. Automatiserte overvåkingssystemer for oppløst oksygen tilbyr en fleksibel sensor, datalogging og kommunikasjonsplattform for å overvåke disse nivåene i nær sanntid.
Mudring er et vanlig tiltak for fjerning av forurensede sedimenter eller for vedlikehold og utvidelse av havner og skipskanaler. Turbiditetsovervåking i sanntid gir kritisk data som hjelper operatører med å utføre mudringsarbeid på en effektiv måte med minimal miljøpåvirkning og i henhold til NS 9433 - Norsk Standard for for overvåking av tiltak i vannforekomster.
Behovet for å evaluere, advare og iverksette tiltak når uventede hendelser som maritime ulykker, industrielt utslipp eller naturkatastrofer oppstår krever et effektivt og pålitelig beredskapssystem. Måleinstrumenter som kan overvåke vannforurensning og værforhold i nødssituasjoner og umiddelbart tas i bruk til tross for mulige utfordringer er kritisk.
Bekker og elver er viktige ferskvannsressurser som leverer vann til store byer og jordbruksområder, gir habitat for dyreliv, og brukes i transport og kraftproduksjon. De er ofte utsatt for forurensning fra punktkilder som industriområder eller byggeprosjekter. Overvåkingssystemer kan oppdage endringer i vannkvalitet og beskytte disse verdifulle ressursene.
Offshore konstruksjoner, kystområder og farvann er utsatt for varierende bølgeforhold som kan potensielt bli farlige. Bølgebøyer måler bølgehøyde, periode og retning for å gi kritiske data til havnemyndigheter, fartøyer, forskere, offshore byggeledere eller andre bruksområder der bølgedata er av interesse. Bøyer er ofte brukt i både drifting og fortøyningsapplikasjoner.